Photography by David Clapham

2 Rowsham 2006

David-Clapham-photograph-2--rowsham-2006-full.jpg