Photography by David Clapham

3 Rowsham 2006

David-Clapham-photograph-3--rowsham-2006-full.jpg