Photography by David Clapham

4 Rowsham 2006

David-Clapham-photograph-4--rowsham-2006-full.jpg