Photography by David Clapham

5 Rowsham 2006

David-Clapham-photograph-5-rowsham-2006-full.jpg