Photography by David Clapham

6 Rowsham 2006

David-Clapham-photograph-6-rowsham-2007-full.jpg